Grote verschillen Wmo-hulp per gemeente

Hulp en zorg die via de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld, verschilt per gemeente. Veel ouderen en chronisch zieken zijn voor hulp afhankelijk geworden van hun postcode. En de druk op mantelzorg neemt toe.

Nieuws

Burger wint vaak rechtszaak over recht op Wmo-hulp

Voor veel ouderen en chronisch zieken is hulp afhankelijk geworden van hun postcode

HH-Robin-Utrecht-86345532-copy

Longread

Verhuizen om wél hulp te krijgen?

Lees hier de geannoteerde versie van ons onderzoek naar het recht op Wmo-hulp

Podcast: Speurwerk

Podcast: Wmo-hulp afhankelijk van postcode

Luister hoe we uitvonden dat hulp voor ouderen en chronisch zieken verschilt per postcode

Personeelstekort GGZ brengt levens in gevaar

Het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg veroorzaakt ongelukken waarbij patiënten om het leven komen. Veel GGZ-instellingen zijn de wanhoop nabij.

Nieuws

Personeelstekort psychiatrie brengt levens in gevaar

Het personeelstekort veroorzaakt ongelukken waarbij patiënten om het leven komen

Nieuw patiëntdossier heeft weinig kans van slagen

Het eigen medisch dossier dat alle Nederlanders binnen twee jaar online moeten kunnen inzien en beheren, lijkt voorbij te gaan aan het grootste deel van de patiënten en zorgverleners. Artsen zijn nauwelijks op de hoogte van het nieuwe systeem. Zorgverleners die het wel kennen, hebben zorgen over de privacy en vrezen onnodige ongerustheid bij patiënten.

HH-62364870_Sabine-Joosten_Kleiner

Nieuws

Nieuw patiëntdossier heeft weinig kans van slagen

Zorgverleners zien veel praktische bezwaren en de financiële onderbouwing is wankel.

Praktische bezwaren bij nieuw online medisch dossier

Investico deed samen met zorgverlenersvereniging VvAA een peiling onder 561 zorgverleners. Een grote meerderheid is in principe voorstander van online inzage maar ze zien grote praktische bezwaren.

HH-62364870_Sabine-Joosten_Kleiner

Nieuws

Artsen zien praktische bezwaren bij nieuw patiëntdossier

Dat blijkt uit een peiling onder 561 zorgverleners

CEO van je eigen gezondheid

Binnen twee jaar gaan ‘alle Nederlanders’ hun medische gegevens zelf online beheren, als het aan het ministerie van VWS ligt. Ruim een half miljard zorggeld wordt ingezet voor deze Persoonlijke Gezondheidsomgeving, maar waarschijnlijk zal slechts een kleine groep chronisch zieken er gebruik van maken.

Plaatje-header

Longread

CEO van je eigen gezondheid

De nieuwe persoonlijke gezondheidsomgeving dreigt een mislukking te worden

Artsen moeten nog elke dag communiceren met fax, brief en cd-rom

Het ontbreken van het in 2011 afgeblazen landelijke elektronisch patiëntendossier zorgt voor grote problemen. Vooral huisartsenposten en artsen op de spoedeisende hulp tasten regelmatig in het duister over het medisch verleden of medicijngebruik van patiënten, soms met fatale gevolgen. De huidige werkwijze ‘heeft levens gekost’, zegt Ties Eikendal, arts op de spoedeisende hulp.

HH-13677256_Frank-Muller

Nieuws

Artsen moeten nog elke dag communiceren met fax, brief en cd-rom

De huidige werkwijze 'heeft levens gekost'

Het elektronisch patiëntendossier

Toen het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier werd verworpen, gaf het ministerie van VWS de regie over de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens uit handen. Artsen en zorgverleners zijn nu afhankelijk van fax, post, WhatsApp en telefoon.

Longread

Immens Chaotische Toestanden

Wat gebeurde er na het stranden van het elektronisch patiëntendossier?

Huisartsen zien nog steeds weinig in elektronisch patiëntendossier

Ongeveer twee derde van de huisartsen zegt dat de invoering van een landelijk EPD niet noodzakelijk is voor het werk als huisarts, blijkt uit de enquête. ‘Ik heb het nooit gemist,’ schrijft één van de huisartsen. ‘De patiënt weet over het algemeen de belangrijkste dingen zelf wel en als huisarts heb je in principe alle specialistenbrieven tot je beschikking.’

Nieuws

Huisartsen zien nog steeds weinig in elektronisch patiëntendossier

Dat blijkt uit een enquête onder huisartsen

Een op de vijf jeugdpsychiaters en kinderpsychologen overweegt te stoppen

Ruim de helft van de kinderpsychologen, kinderpsychiaters en andere professionals in de jeugdzorg moet kinderen noodzakelijke hulp weigeren omdat het geld in hun gemeente ‘op’ is. Ruim een derde maakt mee dat huisartsen in hun gemeente beperkingen worden opgelegd om jeugdige patiënten door te verwijzen naar een specialist.

Stijn-Rademaker_kleiner

Nieuws

Kinderen massaal de dupe van zuinigheid gemeenten bij jeugdzorg

Eén op de vijf jeugdpsychiaters en kinderpsychologen overweeg te stoppen.

Decentralisatie jeugdzorg ontaard in chaos

De uitvoering van de Jeugdwet is ontaard in willekeur en chaos, blijkt uit onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer. De ene gemeente krijgt meer geld dan de andere. Ambtenaren houden kinderen weg bij dure zorg. Ondertussen groeien de wachtlijsten, haken hulpverleners af en raken de kinderen nog verder van huis.

HH-18723347-Bert-Spiertz_kleiner

Longread

Kom in januari maar terug

De uitvoering van de Jeugdwet is ontaard in willekeur en chaos, blijkt uit onderzoek van…

Stijgende kosten in de ouderenzorg

Twee jaar geleden werd de ouderenzorg opgeknipt en verdeeld tussen Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. Goedkopere zorg, in overleg rond de keukentafel was het doel. Het resultaat tot nu toe: wantrouwen, bureaucratie en hogere kosten.

Longread

De paarse zorgkrokodil is terug

Na de decentralisatie stijgen de kosten in de ouderenzorg

Besparingen in de ouderenzorg

Het is de overheid niet gelukt om structureel te bezuinigen op ouderenzorg. Per oudere zullen de kosten voor de langdurige ouderenzorg binnenkort terug zijn op het niveau van drie jaar geleden. De besparingen worden teniet gedaan door stijging in de kosten op andere zorggebieden en door extra investeringen die nodig zijn om de zorg in de verpleeghuizen weer op aanvaardbaar niveau te krijgen.

Zorgcentrum Rosendael

Nieuws

De paarse krokodil is terug, nu in prijs verhoogd

De ouderenzorg ging ruim twee jaar geleden grondig op de schop. De zorg moest goedkoper…

De hype rond de ‘verwarde mens’

De aandacht voor ‘verwarde mensen’ is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Maar worden de straten nu echt ineens overspoeld door verwarde personen? Daarvoor bestaat geen bewijs.

HH-446514002

Longread

Hoe de verwarde mens een hype werd

De overheid voert zigzagbeleid voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

HH-446514261

Nieuws

Er is alleen geld voor psychiatrische patiënten als ze echt lastig zijn

Al decennia vindt de overheid dat psychiatrische patiënten in de wijk moeten wonen. Een…

Marktwerking in de zorg

Acht jaar geleden kregen de zorgverzekeraars de regie over de gezondheidszorg. Het gevolg? Zij zwemmen in de reserves, de burger is een derde duurder uit, de sector is ten prooi aan bureaucratische chaos.

CF013904-AMC2011-WimKlerkx—spread

Longread

Het zorgkostendebacle

Acht jaar geleden kregen de zorgverzekeraars de regie over de gezondheidszorg. Het…

Reserves

De zorgverzekeraars beschikken gezamenlijk over een overreserve van ongeveer 3 miljard euro. Een premieverhoging is daarom niet nodig.

CF014135-AMC2011-WimKlerkx-spread2

Commentaar

De zorgpremie hoeft niet omhoog

De zorgverzekeraars beschikken gezamenlijk over een overreserve van ongeveer 3 miljard…

Reactie minister Schippers

Minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een Kamerbrief gereageerd op ons dossier het Zorgkostendebacle. Zij is het niet eens met onze conclusie dat de zorgverzekeraars sinds de invoering van de gereguleerde marktwerking in 2006 weinig hebben gedaan aan het beheersen van de kosten of aan het sturen op doelmatigheid en kwaliteit.

Zorg

Nieuws

Minister Schippers reageert op het Zorgkostendebacle

Minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een…

Bedrijfscultuur zorgautoriteit deugt niet

Zou Theo Langejan nou werkelijk hebben gedacht dat hij als directeur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijgesteld was van regels die voor anderen wél gelden? In ieder geval is zijn creatieve declaratie- en reisgedrag een symptoom van een bedrijfscultuur. En die deugt niet.

commentaar-25-2014

Commentaar

Transparantie tot in de bestuurskamers

Zou Theo Langejan nou werkelijk hebben gedacht dat hij als directeur van de Nederlandse…

Vrije artsenkeuze?

Vijftien grote zorgberoeps- en patiëntenverenigingen hebben samen met de Consumentenbond tijdens een ‘alternatieve’ hoorzitting het plan om de vrije artsenkeuze in te perken naar de prullenbak verwezen.

CF013852-AMC2011-WimKlerkx-2

Nieuws

De meerderheid van de Kamer negeert de waarschuwing van artsen en patiënten

Door Margreet Fogteloo & Sander Zurhake 17-06-2014 Vijftien grote zorgberoeps- en…

 1. ↩︎
 2. Interviews, inclusief bezichtigen bestelauto, 13 maart 2019 en 30 april 2019. ↩︎
 3. Dossier aanvraag en bezwaar Wilma. ↩︎
 4. Dossier aanvraag en bezwaar Wilma. ↩︎
 5. Lees hier de Wet maatschappelijke ondersteuning. ↩︎
 6. Cijfers CBS Statline over 2018: 1.112.720 Wmo-cliënten in totaal in Nederland. ↩︎
 7. Dit schrijft de GGZ-psycholoog in het dossier aanvraag en bezwaar Wilma. ↩︎
 8. Dossier aanvraag en bezwaar Wilma. ↩︎
 9. Interviews Wilma, 13 maart 2019 en 30 april 2019; Telefonisch contact school op 13 mei 2019. ↩︎
 10. E-mail 14 mei 2019. ↩︎
 11. Interviews op 17 januari 2019 en 29 april 2019. ↩︎
 12. Dossier aanvraag en bezwaar Wilma. ↩︎
 13. Interviews op 17 januari 2019 en 29 april 2019. ↩︎
 14. Lees hier de Wet maatschappelijke ondersteuning. ↩︎
 15. Interviews Imkamp en Vermaat, 17 januari 2019 en 29 april 2019. Interviews Ingeborg Lunenburg, 18 februari en 26 april 2019. ↩︎
 16. Lees hier de wettekst. ↩︎
 17. Uitspraak van 11 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:17 (rechtspraak.nl). ↩︎
 18. Interview 24 januari 2019. ↩︎
 19. Interview, 7 maart 2019. ↩︎
 20. Interview, 7 maart 2019. ↩︎
 21. Document met bevindingen ontvangen op 25 februari 2019. ↩︎
 22. Jaarverslag 2017; voorlopige cijfers 2018. Sociale Verzekeringsbank (SVB). Afname o.b.v. voorlopige cijfers 2018 is 33%. ↩︎
 23. Interview op 14 februari 2019. ↩︎
 24. Telefonisch interview, 24 april 2019. ↩︎
 25. CPB (2019) De wijkteambenadering nader bekeken. Lees het rapport hier. ↩︎
 26. CBS IV3-data gemeentebegrotingen en -resultaat. ↩︎
 27. Wet maatschappelijke ondersteuning. Lees hier de wet. ↩︎
 28. Besluit abonnementstarief bijdrage Wmo. Bekijk hier het besluit. ↩︎
 29. Brief Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Tweede Kamer, 22 maart 2019, zie hier. ↩︎
 30. Telefonisch interview Allers, 24 april 2019. ↩︎
 31. Aanwezig in gemeentehuis Eindhoven tijdens hoorzittingen op 20 februari 2019. ↩︎
 32. Interview Kevin Wevers 20 februari 2019. ↩︎
 33. Telefonisch interview Kevin Wevers 13 februari 2019. ↩︎
 34. E-mail woordvoerder gemeente Eindhoven 10 mei 2019. ↩︎
 35. Raadsinformatiebrief 24 oktober 2017, zie hier. ↩︎
 36. Telefonisch interview Kevin Wevers 14 december 2018. ↩︎
 37. Telefonisch interview Kevin Wevers 1 mei 2019. ↩︎
 38. Interview na hoorzitting 20 februari 2019. ↩︎
 39. Bezwaarschrift Tineke IJntema. ↩︎
 40. Interview 20 februari 2019. ↩︎
 41. Telefonisch interview 14 december 2018. ↩︎
 42. Eindhoven verliest rechtszaken huishoudelijke hulp, zie dit nieuwsbericht. ↩︎
 43. Interview 15 mei 2019. ↩︎
 44. Telefonisch interview 1 mei 2019. ↩︎
 45. Kamerbrief over resultaatsgericht werken in de Wmo 2015, 12 april 2019, zie hier. ↩︎
 46. Interview 29 april 2019. ↩︎
 47. Interviews Ingeborg Lunenburg, 18 februari en 26 april 2019. ↩︎
 48. Interviews 18 februari en 26 april 2019. ↩︎
 49. E-mail 10 mei 2019. ↩︎
 50. Interview 28 februari 2019. ↩︎
 51. E-mail 15 mei 2019. ↩︎
 52. Interview 28 februari 2019. ↩︎
 53. SCP (2018) Overall rapportage sociaal domein 2017, zie hier, en nieuwsbericht, lees die hier. ↩︎
 54. De verhuizing van de verzorgingsstaat. (2018) Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Humanistiek. Met bijdragen van Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Loes Verplanke, Vicky Hölsgens, Marc Hoijtink, Mirjam de Rijk en Yoren Lausberg. ↩︎
 55. Telefonisch interview, 25 april 2019. ↩︎
 56. Vergoeding mantelzorgmakelaar, zie deze website. ↩︎
 57. Zorgkosten Rijksbegroting, zie hier. ↩︎
 58. Onderzoek: zorgen voor elkaar. 19 april 2019. Auteur: Lisette van Vliet. Van EenVandaag en MantelzorgNL, bekijk het hier. ↩︎
 59. E-mail 7 mei 2019. ↩︎
 60. Zie bijvoorbeeld:https://www.bmzm.nl/handige-links/Auxilium Academy: https://www.auxiliumacademy.nl/, STOC: http://www.stoc.nl/opleidingen-trainingen/17/mantelzorgondersteuning-casemanagement-makelaarschap-en-ondersteuning-post-hbo.html, PostMD Opleidingen: https://www.postmdopleidingen.nl/opleidingen/zorgsector/mantelzorgmakelaar ↩︎
 61. RIVM, De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, zie hier. ↩︎
 62. Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2015) Informele hulp: wie doet er wat?, zie hier. ↩︎
 63. Telefonisch interview, 25 april 2019. ↩︎